مطالب آموزشی

لینک های مرتبط

بازگشت گروه بهکاران از مالدیو

گروه بهکاران عرصه به همراه شانزده تن از همکاران شنوایی شناس کشور، به کشور مالدیو سفر کرده بودند، پس از چند روز استقرار در این کشور از سفر علمی-تفریحی بازگشتند.