مطالب آموزشی

لینک های مرتبط

بازدید از Sonova

Sonova شرکت مادر و تامین کننده شرکت یونیترون است. شرکت بهکاران با دعوت از 22 تن از همکاران اودیولوژیست کشور در تاریخ 21 مهر ماه 94 از تهران به طرف زوریخ سفر خواهند کرد و از آنجا به stafa عزیمت خواهند کرد و در این شهر از امکانات sonova و فعالیت های این شرکت دیدن خواهند کرد.