تور دبی 2005
نمایشگاه توانبخشی، 2014
کارگاه آموزشی Egger
کارگاه آموزشی یونیترون 2009
کنگره 2006
کنگره 2007
کنگره 2009
کنگره 2010
کنگره 2014
کنگره 2015
کنگره 2016