ایران UMS
بازدید از sonova
ترکیه، دوره یونیترون
جندی شاپور UMS
سفر علمی-تفریحی-روسیه
سمینار اصفهان 26 و 27 شهریور
سمینار اصفهان، تابستان 93
سمینار اهواز
سمینار تهران، تابستان 93
سمینار رشت
سمینار ساری زمستان 94
سمینار علمی - آموزشی تبریز
سمینار مشهد، بهار 93
سومین نشست ادیولوژی، کرمانشاه
مرکز ادیولوژی سروش
مسیر سفر تا مرکز sonova- پاییز 94
همدان، زمستان 93
کنفرانس EUHA